Privacy- en cookiestatement

Home > Privacy- en cookiestatement

SRG International B.V. (hierna te noemen: SRG International) en haar werkmaatschappijen acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom wensen wij middels deze privacy- en cookiestatement uit te leggen welke persoonsgegevens SRG International verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Bovendien wordt in deze privacy- en cookiestatement gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de wijze waarop de rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen worden uitgeoefend.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SRG International zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Identiteit
De besloten vennootschap SRG International B.V. & werkmaatschappijen
Bezoekadres: De Ruif 1, 4751 XH Oud Gastel
Postadres: 1490, 4700 BL Roosendaal
T: +31 (0)165 315 555
info@srgi.eu
www.srgi.eu

Welke persoonsgegevens verzamelt SRG International  en voor welke doeleinden?
SRG International  verzamelt persoonsgegevens zodat wij u kunnen identificeren. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als bezoeker van de website en/of klant in dit geval. We verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals uw geslacht, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, bezorg- en/of factuuradres, camerabeelden bij de ingang van ons pand, gegevens over uw activiteiten op deze internetsite en uw IP-adres. SRG International zal u nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras, gezondheid of anders, vragen.

Het doel van deze gegevensverwerking is het leveren of geleverd krijgen van de door u verzochte producten en diensten, de administratie van, de betaling van, communicatie met u, het maken van reclame, het verbeteren van onze websites, producten en diensten, veiligheid en voor andere gerechtvaardigde commerciële doeleinden.

Toestemming
SRG International zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete  toestemming, dan heeft u altijd het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd, tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor het verwerken van uw gegevens.

Verwerking persoonsgegevens
De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of reclameboodschappen) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer-programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SRG International) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij SRG International op  grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SRG International en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@srgi.eu.

Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat waarmee u onze website gebruikt wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze verklaring lichten wij toe wat dit voor u betekent.

Toestemming
Voor functionele cookies (zie verder) en voor cookies van Google Analytics (zie verder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies vragen wij u toestemming om deze te plaatsen alvorens wij deze plaatsen.

Functionele cookies
Onze website plaatst sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de programmeertaal waarmee onze website is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen vooral voor een makkelijk en ongestoord gebruik van de website. De sessiecookies worden automatisch van uw apparaat verwijderd als u de browser sluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaats van het Amerikaans bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google een verwerkersovereenkomst gesloten en daarbij Google verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-addressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ en Instagram. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacy- en cookiestatement en andere (algemene) voorwaarden van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Retargeting cookies
Met uw toestemming gebruiken wij zogenaamde retargeting cookies van Google Adwords en Facebook waarmee wij op de sites van derden advertenties kunnen tonen die gerelateerd zijn aan uw eerdere bezoeken aan onze website.

Verwijdering
Wanneer u wilt dat websites helemaal geen cookies plaatsen, dan kunt u hiervoor uw browser instellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Daarnaast kunt u de cookies die al zijn geplaatst, verwijderen. Let er hierbij op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via info@srgi.eu.

Wijzigingen in de privacy- en cookiestatement
SRG International  behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookiestatement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SRG International een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop SRG International uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving.

Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 8 november 2019.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:

Email: info@srgi.eu
T: +31 (0)165 315 555
Bezoekadres: De Ruif 1, 4751 XH Oud Gastel
Postadres: 1490, 4700 BL Roosendaal

 

    Bezoek ons